دوست خوب غمها را از بین نمیبرد..

اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم..

درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند..

اما کمک میکند آسوده زیر باران قدم بزنیم...


#ویکتور_هوگو