‏زندگی خیلی کوتاهه. بالاخره تموم میشه. 
هیچ چیز ارزش استرس رو نداره. هر لحظه اش ارزش داره که کامل زندگی بشه.