وقتی در یک بحث از کسی سوالی میپرسیم سعی کنیم به جوابش گوش کنیم، نه اینکه فورا به فکر جوابی برای او باشیم!


#فرهنگ