قرار نیست که همه ی آدمها شمارا درک کنند،

آنها حق دارند نظر دهند،

وشما کاملا حق دارید آن را نادیده بگیرید.


#Ar.Am