در مورد من قضاوت نکن ، من به دنیا اومدم که فوق العاده باشم، نه بى عیب و نقص 

✋🏼☺️