هدفم اینه که یه زندگى اى براى خودم بسازم که نیازى نداشته باشم ازش دور بشم و برم تعطیلات 😎👊🏼