این تصویر یک سیاره ‌ی دیگر در کنار زمین نیست؛ 2 تصویر از زمین در طی 34 سال است. نتیجه ‌ی 34 سال جنگل‌ زدایی در زمین ..