قبل از حرف زدن ، 

از این سه دروازه عبور کن : 

١- آیا حرفم حقیقت دارد؟

 ٢- آیا گفتنش لزومى دارد؟

 ٣- آیا گفتنش مهربانانه است؟! 🤔