آدم اهل کتاب قبل از مرگش 

هزاران زندگى رو زندگى میکنه😊📖