🌿🌿🌿_______________________________


هیچ چیز در دنیا

ارزش آن را ندارد

که انسان 

از آنچه دوست دارد دست بکشد !#آلبر_کامو