📝


امروز خودت را بردار

ببر یک گوشه ى دنج

به دور از شلوغى هاى روزِ تعطیل

با خودت حساب و کتاب کن

ببین هفته ات را با کدام آدمها گذراندى

کدامشان آیینه ى دِق ات بودند

کدامشان سنگِ صبورت...


خلوت کن

خودت را از آدمهایى که باعث میشوند

جمعه ات کسل کننده شود،

خلوت کن!


 ✍🏻️ #علی_قاضی_نظام