▪️چگونه یک روز دلپذیر داشته باشید


▫️به غریبه ها لبخند بزنید

▪️بگویید ممنون

▫️از دیگران بسیار تمجید کنید

▪️خوب لباس بپوشید

▫️عطر بزنید

▪️بخندید

▫️برای آدمها آرزوی روزی خوش کنید