توی بعضی از لحضات زندگی باید جوری راه رفت انگار داری روی زمین هاکی راه میری.

#Ar.Am