🐚یک عذرخواهی 

🐚واقعی سه بخش دارد:


🌱1) متاسفم

🌱2) تقصیر من بود

🌱3) برای جبرانش چکار می توانم بکنم ؟


🐚و اغلب ما بخش سوم 

🐚را فراموش می کنیم