به همه نمیتوانى کمک کنى

همه چیز رانمیتوانى عوض کنى

همه تو را دوست نخواهندداشت

همه را نمیتوانى راضى نگه دارى


پس آنطور که خودت دوست دارى زندگى کن