اون چیزى رو بخون 

که هیچکس دیگه نمیخونه

به چیزى فکر کن 

که کس دیگه‌اى بهش فکر نمى‌کنه

و کارى رو بکن 

که هیچ‌کس جرأت انجام دادنش رو نداشته باشه!

خوب نیست که ذهنتون دائما با آدم‌ها "هم عقیده باشه" 


#کریستوفر_مورلی