هر روز متفاوت باشیم از دیروز

لبریز باشیم از امروز


و خالی باشیم از فردا 

روزتان زیبا و پر گل

  

روزگارتان پر خنده و شاد

و لحظه هایتان ماندنی