🎈مهربان که باشی

🎈صبحت

🎈هم زیباست

🎈خورشید هم زیباست

🎈آسمان رنگ دیگری داردروز

🎈رویاییست

تو بخواه

برای مهربانی همیشه بهانه پیدا می‌شود...

 ❤🎈


#Ar.Am