امید که 

در وجودِ دیگران، 

زیبایی بجویی

آن گونه که 

به دنیایی آرام و دلپذیر 

ایمان بیاوری🌹


«شبتان رویایی»


#Ar.Am