روزَش مهم نیست،

همه چیز به خنده ى اولِ صبحت بستگى دارد...

کافیست بخندى،

تا تمامِ روز را در آسمان قدم بزنم

امتحان کن