اگر کسی مهربان

است از سر احتیاج نیست

او با انتخاب خود تصمیم گرفته

بدی نکند ، ببخشد ، 

لبخند بزند و دوست بدارد....


#Ar.Am