حالم شبیه حال تهران ، ظاهرا آرام

اما خیابانهای قلبم بی تو آشوب است


🔹🔸🔹🔸🔹🔸