روزانه یک رمان 

دو کتاب برگزیده 

دو داستان معمولی 

دو داستانه پند آمیز

دو جمله تأثیر گذار

یک آهنگ ارامش بخش

مجموعا روزانه ده پست پر سایت گذاشته میشود.